Etablerarkurs fire stadar i fylket

24. februar startar etablerarkurset for dei som går med ein gründer i magen, opp i Nordfjord, og 26. februar er det oppstart i Sogn. Etablerarkursa tek føre seg kva som trengst og kva det inneber å starte eiga bedrift.

Det vert etablerarkurs i Sogn (Sogndal) og i Nordfjord (Nordfjordeid) no i vår. Til hausten vert det tilsvarande kurs i Sunnfjord (Førde) og HAFS (Dale).

Kvart kurs er sett saman av fire treff

Samling 1 (ein kveld) har som hovudtema «Skal – skal ikkje?», og vi vil prøve å belyse utfordringane med å drive eigen verksemd. Denne samlinga skal dermed hjelpe deg med å avklare om du er klar for å gå vidare med forretningsidéen din no. Du kan delta på første samlinga utan å forplikte deg til å følgje resten av kurset.

På Samling 2 (ein kveld) er det fokus på marknad og kundar. Forretningsmodellering vert gjennomgått for å designe og teste idéen din.

Samling 3 (1 ½ dag) dreier rundt å samanfatte heilskapen i forretningsidéen din, og tema som lønnsemd, risiko og mål og handlingsplanar vert gjennomgått.

Samling 4 (1 ½ dag) er delt mellom løysingsleiing og salsleiing.

Samling 1 og 2 er ettermiddagsamlingar frå kl. 17–21, medan samling 3 og 4 går over to dagar. Tidspunktet for oppstart av desse vil variere. Meir informasjon ved påmelding.

Meir informasjon om kurset, utviklingsmodellen, aktuelle datoar og påmeldingsfristar finn du på www.driftig.no.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00