Sårbarheit i næringslivet

15. august 2019

Fleire kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland har lite mangfald i næringslivet. I tillegg har fleire ei sterk tilknyting til konkurranseutsette næringar. Dette er to av fleire trekk ved bedrifts- og næringsstrukturen som kan påverke kor sårbart eller robust næringslivet i kommunen er. Vi har studert dette nærmare i ein rapport om sårbarheita i næringslivet.

Les meir ›
Foto av det gule bygget som rommar Quality Hotel Florø. Hotellet ligg heilt nede ved sjøen, og vi ser sjøen i framgrunnen. Det er overskya og litt blå himmel.

Verdiskapinga i næringslivet i Sogn og Fjordane veks

10. januar 2019

«Regional analyse for Sogn og Fjordane 2018» er no tilgjengeleg på Fylkesspegelen. Her er det mykje interessant lesing, med informasjon både på fylkes-, region- og kommunenivå. 

Les meir ›
Mange mennesker sett ovenfra

Oversikt over folketalsutviklinga i andre kvartal 2018

13. september 2018

Tal for flytting, migrasjon, fødselsoverskot og folketalsvekst er no tilgjengelege for 2. kvartal 2018. 

Les meir ›
Bilete av kvinne på fjell med fjell og fjord i bakgrunnen

Fagdag om resultata frå ungdataundersøkinga

02. mars 2018

Korleis kan vi bruke resultata frå fjorårets ungdataundersøking til beste for ungdomen i fylket? Vi inviterer til fagdag på Skei 20. mars.

Les meir ›
Foto av ei stor bølgje med mykje kvitt skum.

Sjekk vinden der du er eller skal

24. januar 2018

I www.fylkesatlas.no kan du få ei grafisk framstilling av vindretning og vindstyrke dei neste 66 timane, time for time.

Les meir ›
Førde, Foto: Njål Nedrebø.

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

21. november 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Les meir ›
Foto av tre jenter på veg over ei bru i Førde. Dei smiler og ler, det er sommar, og i bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Ungdomane trivst godt i fylket

27. juni 2017

Resultata frå vårens Ungdata-undersøking syner at ungdom i Sogn og Fjordane skårar litt betre enn landsgjennomsnittet på spørsmål om skule, nærmiljø og forholdet til foreldra.

Les meir ›
Smilande ungdommar som hoppar opp i lufta med hendene i veret

Ny rapport - Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane 2011-2015

07. april 2017

Rapporten presenterer viktige resultat frå ungdomsundersøkinga 2015, samt utvikling over tid for utvalde variablar gjennom prosjektet sine tre kartleggingsår: 2011, 2013 og 2015.

Les meir ›
Skjermbilete av den nye nettsida til fylkesspegelen. Biletet syner ein meny med tittel statistikk etter tema.

Fylkesspegelen i ny drakt

01. mars 2017

Fylkesspegelen inneheld statistikk for heile fylket om mange ulike tema. No har spegelen fått eit ansiktsløft og blir presentert i ny drakt torsdag 2. mars kl. 9–9.30.

Les meir ›
Foto av seks ungdomar som jobbar frå ein låg murkant og ned på bakken. Fire har blå og to har rosa jakkar. Dei står framfor ein beige murbygning, vi ser tre rundt dei, og gjenskin i eit vindauge gjer at det er eit veldig motlys i biletet.

Gjennomfører ny ungdomsundersøking

12. januar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kartleggje livskvalitet og levekår for alle elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket.

Les meir ›
Graf viser folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane dei siste åra

Over 110 000 innbyggjarar

17. november 2016

Folketalet i fylket når for fyrste gong 110 000, og i tredje kvartal 2016 har Sogn og Fjordane vakse med 437 personar. Innvandring og fødselsoverskot står for veksten dette kvartalet.

Les meir ›
surf

Ny statistikk og nye tal i Fylkesspegelen

03. november 2016

Vi har publisert ny statistikk og analyse på fleire av temasidene i fylkesspegelen:

Les meir ›
Tabell syner folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 1. og 2. kvartal 2016

Folkeveksten held fram

30. august 2016

I andre kvartal 2016 har folketalet i Sogn og Fjordane auka med 302 personar. Dette er den største kvartalsvise folkeveksten i fylket på mange år.

Les meir ›
Ladestasjonar til elbil finn du på fylkesatlas.no

Skal du på ferie med elbil?

15. juli 2016

Fylkesatlas har no eit nytt tema der du kan finne ladestasjonane til elbil i fylket. Kanskje kan dette vere med på å redusere rekkeviddebekymringen?

Les meir ›
Kart som viser befolkningsframskrivning i Sogn og Fjordane 2016-2040

Slik vil folketalet bli i 2040

06. juli 2016

Det forventast at Noreg i løpet av perioden 2016-2040 vil få den raskaste millionpassering i noregshistoria, kor folketalet vil passerer 6 millionar like etter 2030. I Fylkesspegelen finn du tal på folketalsframskriving for kvar einskild  kommune i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
ung mannleg tilsett, Tor Mikkel Tokvam, står ved digitaliseringsbord og legg stadnamn inn på kart

250 000 stadnamn på nett

28. juni 2016

Nye løysingar for digitalisering av stadnamn gjer stadig meir lokalkunnskap tilgjengeleg på nett. Over 250 000 stadnamn er no i databasen. 

Les meir ›
Solvorn sett frå fjorden.

Svak auke i folketalsveksten

19. februar 2016

Det er 360 fleire innbyggarar i Sogn og Fjordane i 2015 enn det var i 2014. Det er om lag 40 prosent større folkevekst enn i 2014. Ved årsskiftet tel fylket 109 530 innbyggarar.

Les meir ›
Solvorn sett frå fjorden.

Svak auke i folketalsveksten

13. november 2015

Folketalsveksten i tredje kvartal auka med seks personar samanlikna med same periode i fjor.

Les meir ›
Foto frå stronda Grotlesanden i Bremanger. Sanden er nesten kvit i sola, og vi ser småbølgjene slå inn. I bakgrunnen har vi høge fjell, som skyene sig innover. Foto: Linda H. Knudsen, www.flickr.com

Satsar på universell utforming

09. september 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 100 000 kr frå Kartverket til å styrke arbeidet med universell utforming og tilgjengelegheit i friluftsområde.

Les meir ›
Tone R. Knutsen hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Jo Tore Kristoffersen i fylkeskommunen presenterte det nye Fylkesatlas på Statens hus 5. mai.

Nytt og betre Fylkesatlas

28. mai 2015

Fylkeskommunen og Fylkesmannen lanserte i dag 5. mai eit nytt og betre Fylkesatlas.

Les meir ›

Nytt temakart i Fylkesatlas

08. mai 2015

Lurer du på om det er problem på vegstrekninga du skal køyre? No kan du gå inn på eit eige kart for trafikkmeldingar.

Les mer

Nytt og betre Fylkesatlas

05. mai 2015

Fylkeskommunen og Fylkesmannen lanserte i dag 5. mai eit nytt og betre Fylkesatlas.

Les mer

Nedetid for Fylkesatlas 30. april

28. april 2015

Grunna omlegging til ny versjon, vert Fylkesatlas utilgjengeleg delar av torsdag 30. april.

Les mer

Samarbeider om kartlegging av kystsona

12. februar 2015

Onsdag 11. februar var det oppstartmøte for prosjektet Marine Grunnkart. I prosjektet skal det lagast detaljerte kart av sjøbotn i kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Prosjektet vil vare i tre år.

Les mer

Statistikk og analyse

24. november 2014 Les mer

Folketalsutvikling

19. august 2014 Les mer

Fiskeri og havbruk

13. august 2014 Les mer

Klima

13. august 2014 Les mer

Natur og friluftsliv

13. august 2014 Les mer

Energi

12. august 2014 Les mer

Sysselsetjing

12. august 2014 Les mer

Tannhelse

12. august 2014 Les mer

Sogn og Fjordane har dei minst bufaste flyktningane i landet

22. mai 2014

Berre halvparten av flyktningane som kjem til Sogn og Fjordane bur i den same kommunen fem år etter at dei kom. Det viser ein fersk rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer

Vi har passert 109 000 innbyggjarar i fylket

15. mai 2014

Nye folketal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi no er 109 042 innbyggarar i Sogn og Fjordane, noko som betyr at vi har blitt 77 fleire sidan årsskiftet. Igjen er det netto innvandring få utlandet som bidreg til folketalsauken.

Les mer

Vi nærmar oss 109 000 innbyggjarar

20. februar 2014

– Det gledelege med tala er at «nettolekkasjen» til andre delar av landet er lågare enn han var i 2012. Dette skuldast at det er fleire som har flytta inn til fylket frå andre deler av landet i 2013, seier fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff.

Les mer

Prosjekt ser nærare på arbeidsinnvandringa på Vestlandet

17. oktober 2013

Kommunane på Vestlandet opplever i stor grad arbeidsinnvandring som noko positivt, men få ser det som ein viktig faktor for å sikre arbeidskraft til offentleg sektor.

Les mer

Nytt fylkeskart

16. august 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune har saman med Fylkesmannen fått laga eit nytt fylkeskart for Sogn og Fjordane. Kartet vert delt ut til alle skuleklassar i fylket.

Les mer

Lokale plan-, kart- og folkehelsedagar 9.–10. april

22. mars 2013

Folkehelsedagane er i år samordna med den årlege plankonferansen 9.–10. april 2013. Konferansen vert på Hotel Alexandra i Loen og er arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med Geoforum.

Les mer

Data frå ungdomsundersøkinga er tilgjengeleg i Fylkesspegelen

21. september 2012

Funn frå kartlegginga av helse, miljø og livsstil blant 11- og 13- åringar i Sogn og Fjordane er no publiserte i Fylkesspegelen. Her kan du samanlikne resultata frå fylket med resultat frå både nasjonale og internasjonale undersøkingar.

Les mer

Aquastrøm Nordfjord tilgjengeleg på fylkesatlas

08. mars 2012

Straummodellen Aquastrøm Nordfjord omfattar akvakulturlokalitetar spreidd i heile Nordfjorden, frå Bremanger til Gloppen. Resultata frå arbeidet kan nyttast til å estimere risikoen for eventuell vassboren smitte mellom akvakulturlokalitetar, og er no tilgjengelege på www.fylkesatlas.no.

Les mer

Fylkesspegelen med oversikt over arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane

12. februar 2012

Fylkesspegelen presenterer no statistikk over stillingstilgangen for fylket og dei einskilde kommunane. I småkommunane dominerer stillingar i det offentlege. Det kjem òg fram at i Nordfjord har ikkje stillingstilgangen følgt konjunkturane som i dei andre regionane.

Les mer

Fylkesspegelen presenterer ny statistikk - utviklinga i arbeidsmarknaden

12. februar 2012

I samarbeid med NAV presenterer no Fylkesspegelen statistikk over utviklinga i arbeidsløysa for kommunane i perioden frå 2000 til og med 2010. Statistikken viser utviklinga for den einskilde kommune samtidig som det vert gjort ei vurdering av årsakar og konkrete trekk som kan forklare utviklinga og ulikskapar mellom kommunane. Kommunedata er vist samla for kvar region.

Les mer

Kartet skal stemme med terrenget

09. februar 2012

Geodatautvalet i Hordaland og Sogn og Fjordane har vedteke ny geodataplan for 2012–2015. Målet er at private og offentlege verksemder skal få betre tilgang til digital stadfesta informasjon.

Les mer

Ny kunnskap om kystlandskap presentert i fylkesatlas

06. juli 2010

Fylkeskommunen har fått gjennomført ei landskapskartlegging lang kysten av Sogn og Fjordane. Alle kartdata frå denne kartlegginga er no tilgjengeleg på fylkesatlas.

Les mer

Fylkesatlas i ny drakt

07. mai 2010

Etter nokre år med Fylkesatlas på om lag same form kjem det no ei oppgradering med ny utsjånad og ny teknologi.

Les mer

Sjødata på plass i Fylkesatlas

01. mars 2006

Det er lagt ut djupnekoter i sjø i Fylkesatlas. Du finn dei under Havbruk og Fiskeri. Statens kartverk tilbyr ei netteneste for sjødata gjennom Norge digitalt. I enkel løysing finn du no Djupnekoter under karttemaet 'Havbruk og Fiskeri', medan i avansert løysing finn du temalaget under 'Statens Kartverk'.

Les mer

Overleving i nyetablerte føretak

09. november 2005

Av føretak som etablerte seg i 2001 i Sogn og Fjordane var om lag 70 prosent framleis i aktivitet etter eitt år, mot 58 prosent i landsgjennomsnitt.

Les mer

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette