Foto av alle deltakarane på fylkesting for ungdom 2017, på parkeringsplassen ved Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2018

Fylkesting for ungdom 2018 vert arrangert 6. til 8. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Har du att rett til vidaregåande opplæring?

Ei lovendring gjer at opp mot 300 ungdomar i Sogn og Fjordane kan ha att rett til vidaregåande opplæring, såkalla ungdomsrett.

Foto teke frå hengedekket frå ei ferje som er på veg over Nordfjorden ein solskinsdag.

Slik kan fylkeskommunane forvalte ferjedrifta betre

Møreforsking peiker på seks rammevilkår som kan gjere fylka betre i stand til å handtere kostnadsutviklinga i ferjedrifta, samstundes som dei tek del i det grøne skiftet.

21. februar 2018 |  Les meir ›
Foto av dei nye setlane som kom i 2017. Hundrelappen er i framgrunnen, men vi ser også dei andre valørane.

Fylkeskommunen sin rekneskap for 2017

Fylkesrådmannen har no lagt fram Sogn og Fjordane fylkeskommunen sin rekneskap for 2017. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 44,5 mill. kr. Dette er noko over gjennomsnittet dei fire siste åra.

16. februar 2018 |  Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Fylkesmeisterskapen i yrkesfag

133 elevar konkurrerte 14. februar i til saman 20 ulike fag under fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i dag. Her finn du ei oversikt over alle vinnarane.

15. februar 2018 |  Les meir ›