Born og ungdom

Barn og unge er viktige målgrupper for folkehelsearbeidet. Mykje av grunnlaget for livsmestring vert skapt i barne- og ungdomstida.

I Regional plan for folkehelse er helsefremjande oppvekstmiljø i heim, barnehage og skule identifisert som eit av fem satsingsområder for folkehelsearbeidet i fylket. Det er derfor av særleg interesse å skaffe seg oversikt over situasjonen for born og ungdom innan helse, miljø, skule og livsstil. 

Ungdata 2017

Om lag 5400 ungdommar frå ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn og Fjordane gjennomførte i våren 2017 Ungdata-undersøkinga.

Undersøkinga omfattar eit breitt spekter av tema: foreldre og vener, skule, lokalmiljø, fritidsaktivitetar, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoåtferd og vald.

Resultata frå vårens Ungdata-undersøking syner at ungdom i Sogn og Fjordane skårar litt betre enn landsgjennomsnittet på spørsmål om skule, nærmiljø og forholdet til foreldra.

Klikk her for å lese meir og sjå fleire rapportar.

 

Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane 2011-2015

Ungdomsundersøkinga «Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane» er ei langgåande undersøking, med kartleggingar i 2011, 2013 og 2015. Ungdomsundersøkinga er eit verdifullt datamateriale til å beskrive situasjonen for barn og unge i fylket.

Resultat frå undersøkingane finst i Fylkesspegelen og i Samhandlingsbarometeret. Vidare er det utarbeid to rapportar:

Sjå rapport med resultat frå 2011-2015. Rapporten presenterer viktige resultat frå ungdomsundersøkinga 2015, samt utvikling over tid for utvalde variablar gjennom prosjektet sine tre kartleggingsår: 2011, 2013 og 2015.

Sjå også rapport med resultat frå 2013.

Del dette:

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette