Heim/Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevforsikring

Elevforsikring

Vestland fylkeskommune har teika ulukkesforsikring som gjeld for elevar i vidaregåande opplæring

Forsikringa er via selskapet WACO og dekker ulukker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser. 
Ved skade i skuletida skal skulen fylle ut skadeskjema i lag med eleven. Dette sender skulen til NAV med kopi til den skadde.  Det er NAV som handsamar og gjer vedtak.  Vedtaket kjem til heimeadressa til eleven. Dersom ein får utgifter ism ein skade må ein hugse å ta vare på alle kvitteringar. Den skadde/føresette sender sjølv krav om refusjon via HELFO.  Dette gjeld og reiseutgifter.  Det er viktig at ein ventar med dette til ein har mottatt vedtak frå NAV.

Skulen er og plikitg til å melde inn skaden til WACO, men kopi til elev og til føresette dersom eleven er under 18 år.

Ta kontakt med skulen om spørsmål.  Tlf 57637800

Kontakt

Torill Thorbjørnsen
Rektor
torill.thorbjornsen@sfj.no
57 63  77 87 / 415 30 762