Fotoet er vinnaren av fotokonkurransen om klimaomstilling
Fotoet er vinnaren av fotokonkurransen om klimaomstilling

Eric Sadorge

Forbruk

TEMAMÅL: Gjennom eit endra og redusert forbruk bidreg Sogn og Fjordane til utsleppsreduksjon og klimaomstilling i samfunnet.

Hovudutfordringa innan forbruk er å endre forbruksmønsteret til innbyggjarane i fylket, inkludert både innkjøp, forbruk og avfall.

Vårt forbruksmønster inkluderer innkjøpa våre, forbruk og avfallsvaner, samt kva, kor mykje og korleis vi forbrukar. Det er i prinsippet tre måtar forbruket kan endrast på, forbruket kan effektivisast, substituerast eller reduserast.

Med utgangspunkt i tankegangen om eit nasjonalregnskap finst det tre typar forbrukarar: Det offentlige, private hushald og frivillige organisasjonar. Private bedrifter sitt «forbruk» vert rekna som innsatsvarer som inngår i produktet/tenesta, som så vert brukt av ein av de tre forbrukargruppene. Private verksemder har eit viktig bidrag på forbruksvolumet gjennom produksjonsprosesser og bruk av innsatsvarer.

Med utgangspunkt i status og utviklingstrekk har vi identifisert fem utfordringar innan forbruk:

  • Effektivisering, substituering eller redusering av forbruk.
  • Innbyggjarane sitt støste klimafotavtrykk kjem frå «Biff, Bil og Bustad».
  • Forbruk i offentleg verksemd som føredøme. 
  • Investor sin kompetanse til å stille gode miljøkrav.
  • Ulik handtering av avfall i fylket.

 

 

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette