Gruppebilete av alle fylkestingspolitikarane i perioden 2015–19.
Gruppebilete av alle fylkestingspolitikarane i perioden 2015–19.

Foto: Oskar Andersen

Fylkestinget

Fylkestinget er det øvste politiske organet i fylkeskommunen og gjer vedtak i alle viktige og prinsipielle saker, som gjeld verksemda til fylkeskommunen. Fylkesordføraren er leiar for fylkestinget.

Oversikt over representantar i fylkestinget perioden 2015–19

Fylkestinget vedtek blant anna økonomiplan og budsjett, som gir rammene for alt arbeid i fylkeskommunen.

Fylkestinget har 31 medlemer, pluss vararepresentantar, og kjem vanlegvis saman fire gonger i året. Representantane er valde for fire år. I tillegg til fylkestinget, deltek dei også i ei rekke andre fylkeskommunale råd og utval.

I praksis tek fylkestinget i vare ansvaret sitt ved å delegere oppgåver til fylkesutvalet, dei faste utvala i fylkeskommunen og til fylkesrådmannen. 

Del dette:

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568