Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto: Marianne Engjom

Husk søknadsfrist til LivOGLyst programmet

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søknadsfrist er 25. oktober 2019.

I LivOGLyst er kvart menneske viktige lokalsamfunnsutviklarar. Programmet har "nedanfrå og opp" som grunnhaldning. Føremålet er å styrkja lokalsamfunnet i brei forstand, med omsyn til lokal identitet, bulyst og lokalt næringsliv.

Alle kommunane i nye Vestland er invitert til å søkje programmet. Søknadsfrist 25. oktober 2019. Aktuelle søkjarar er lokalsamfunn i bymiljø, distrikt og større bygdemiljø.

Oppdragsgjevar for LivOGLyst-satsinga er ein partnarskap mellom Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge Vestland og Fylkesmannen i Vestland.

Vi tilbyr

 • Nettverk
 • Nyttige kurs
 • Rettleiing
 • Innsikt i prosjektmetodar
 • Økonomisk tilskot

LivOGLyst-hovudprosjekt (treårig) vert tildelt finansiell stønad over ein treårig periode (100 000,- kvart år). LivOGLyst-utviklingsprosjekt (eittårig) vert tildelt finansiell stønad over eitt år (50 000,-). Eittårig utviklingsprosjekt dannar grunnlag for mogleg 3-årig deltaking.

Vi forventar

 • At arbeidet er inkluderande og legger til rette for at eit mangfald av utviklingsaktørar kjem i dialog med kvarandre (lag- og foreiningar, næringsliv og kommune)
 • Opne mobiliseringsprosessar avgjer kva tiltak ein skal prioritere i utviklingsarbeidet
 • At du tek aktiv del i LivOGLyst-nettverket

Aktuelle søkjarar

 • Lag og foreiningar

Nedanifrå-og-opp er ei viktig grunnhaldning i LivOGLyst-programmet. Arbeidet skal vere forankra i lokalsamfunnet med lag eller foreining som eigar og leiar av prosjektet. Kommunen eller andre utviklingsaktørar kan vere med som initiativtakar til søknad.

Krav til søknaden

Alle søkjarar skal søkje elektronisk gjennom tenesta regionalforvaltning.no

Sjå søkjarhefte med rettleiing til søknad i regionalforvaltning.

Vilkår for tildeling

 • Krav om kommunal deltaking. Det skal bli utpeika ein kontaktperson frå kommunen. For 3-årig søkjarar er det i tillegg eit krav om at kommunen må medverke med minst kr 30.000 årleg til prosjektet
 • Deltaking i kompetansegjevande nettverk er ein obligatorisk del av LivOGLyst-programmet
 • Rapportering

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00