Illustrasjon av verksemda til kontrollutvalet, kalkulator og briller ligg oppå papir med mykje tal. Foto: Ken Teegardin
Illustrasjon av verksemda til kontrollutvalet, kalkulator og briller ligg oppå papir med mykje tal. Foto: Ken Teegardin

Foto: Ken Teegardin

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kontrollorganet til fylkestinget. Utvalet fører tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale verksemda på vegner av fylkestinget. Kontrollutvalet har også ansvar for at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Kontrollutvalet har sjølvstendig tilrådingsrett til fylkestinget i saker som gjeld oppgåvene til kontrollutvalet og i saker om val av revisjonsordning og revisor. Det er berre fylkestinget som kan instruere kontrollutvalet, som har ei uavhengig stilling i organisasjonen. 

Kontrollutvalet har mellom anna desse oppgåvene

  • Sjå til at årsrekneskap vert reviderte på ein trygg måte.
  • Sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon i samsvar med planar som fylkestinget vedtek.
  • Sjå til at det vert ført kontroll med fylkeskommunale interesser i aksjeselskap og interkommunale selskap.

Medlemer i kontrollutvalet 2015–2019

Foto av medlemmane i kontrollutvalet per mai 2017. Dei fem medlemmane og kontrollsjefen er fotograferte i lobbyen på Fylkeshuset.

F.v.: Einar Ulla, kontrollsjef; Lise-May Sæle, medlem (H); Odd Atle Stegegjerdet, nestleiar (Ap); Frank Willy Djuvik, leiar (FrP); Klaus Iversen, medlem (V); Karoline Aldis Bjerkeset, medlem (Sp).

 

Del dette:

Kontakt

Frank Willy Djuvik
Leiar, kontrollutvalet
frank.willy.djuvik@sfj.no
926 26 976

Einar Ulla
Kontrollsjef, sekretariatet
einar.ulla@sfj.no
971 90 734

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568