Foto av ungdomar som står og held planter og spadar osv., medan dei ser ut til å få instruksjonar frå ei kvinne.

Auka samspel mellom kommunar og frivillige

01. november 2019
Sogn og Fjordane og Noreg er rå på frivillig arbeid. Vi har ein flora av frivillige organisasjonar med tusen på tusen av medlemer og leiarar som stiller på og tek tak – kvar dag året rundt.
To personar scannar gamal protokoll i bokscannar, og brukar ein ipad til å sjekke resultatet.

Ny arkivlov på trappene

02. august 2019
Utkast til ny arkivlov kom i april i år. Målet er at den nye lova skal ta betre vare på og styrke rettane våre som borgarar ved blant anna å sikre dokumentasjon for det som skal inn i arkiva og korleis bruke arkiva.
Illustrasjonsfoto: ein ungdom ser i virtuelle briller

Hey Google! Skjønar du nynorsk?

01. august 2019
I dag lærer små barn å halde nettbrett, skei og gaffel på same tid. Det gjer noko med språket.
Frå utgravinga ved Scara Brae, Foto Tom Kent. Kjelde: Orkney Library & Archive.

Kvinner i arkeologi og sosiale medium

28. mars 2019
I dag er det ingen som stussar på at kvinner er ute og grev i jorda for å avdekke spor etter folk og kulturar. Kvinnelege arkeologar finn ein både på kontor og ute i felten. Men då eit foto frå ei arkeologisk utgraving i Skottland frå 1929 vart delt ...
bilete i svart kvitt av fire jenter som står ved sjøkanten, går over i fargebilete av den moderne båten Vision of the Fjords, samt fjord og fjell.

Eit nytt fylkesarkiv

14. desember 2018
Fylkesarkivet er inne i ein spanande periode. Frå og med 01.01.2020 eksisterer ikkje Sogn og Fjordane fylkeskommune lenger. Kva då med fylkesarkivet i Sogn og Fjordane? 
Bilete av Michael og Kari Standal Pavelich, Jenny Følling og Alfred Bjørlo.

Gratulerer med 20-årsjubileet, Opera Nordfjord

04. oktober 2018
At Opera Nordfjord har gått så det susar i tjue år er ingenting anna enn imponerande. 
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Fylkesvåpen er med på å forme identitet

06. juni 2018
Mange ungdommar kan gje uttrykk for at heimstaden er liten sett i det store biletet, og at dei ynskjer å flytte vekk til større stader. Dette betyr likevel ikkje at ungdommane ikkje bryr seg om kvar dei kjem i frå, og kva fylke dei bur i. Les kronikk...
 3nuts 5h 2h 5

Då teateret kom heim

04. april 2018
Hugsar du teaterbåten MF «Innvik», den ombygde bilferja som i to tiår klappa til kais i alle tenkelege og utenkelege avkrokar på Vestlandet med kulturell last? Ferja enda til slutt permanent ved kai på Austlandet som bed-and-breakfast, før den seinar...
 5ck 2j 4nqtz

Kunst og kunstnere som ressurs i Sogn og Fjordane

09. mars 2018
På innspillsmøte til ny kulturmelding i januar kom flere kommuner, institusjoner og organisasjoner med innspill. Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane løftet frem at det er viktig for et nytt fylke at kunstnere med høy faglig kompetanse etablerer seg o...
 5h 4szgepey

Anerkjenning, egna lokale, opplæring og kunnskap

Norsk Korforbund Sogn og Fjordane sitt innspel til ny kulturmelding

06. mars 2018
På innspelsmøte til ny kulturmelding i januar kom fleire kommunar, institusjonar og organisasjonar med innspel. Norges Korforbund Sogn og Fjordane løfta mellom anna fram at det frivillige kulturlivet må få større annerkjenning, behovet for eigna loka...
jeg 4qhmhey

Steinkrossane på Vestlandet

13. februar 2018
Langs Vestlandskysten står det fleire høge, frittståande steinkrossar. Sjølv om det fleire stader her i landet er funne mindre steinkrossar nytta som gravkrossar, er dette den einaste regionen i landet med dei høge, frittståande krossane. Når vart kr...
Bilete frå markering av kvinnestemmerettsjubileum med utstilling, musikk og underhaldning, inne og ute på Sunnfjord Museum.

Musea og kulturmeldinga

05. februar 2018
I desse dagar går det ei innspelsrunde om ny kulturmelding. Planen er å ha den ferdig til 2020. På eit møte om meldinga i Førde nyleg peikte representantar frå Kulturdepartementet på regionreforma og samfunnstrendar og utviklingstrekk som viktige pre...
b 3v 67xxnh 3

Frå ord til handling

02. februar 2018
Å investere i kultur gjev store gevinstar, Ikkje minst i det å skape attraktive lokalsamfunn, men også det å gje oss identitet og rotfeste. Min visjon: Om eg ser inn i glaskula, så vil kulturarven om 20 år vere ein ressurs på lik linje som oljen, fis...
Høyanger kulturskule

Kultur for alle -korleis få det til?

01. februar 2018
Er kultur viktig?  Det er feil spørsmål. Kultur er heilt naudsynt for eit samfunn som legg vekt på demokrati, fellesskap, ytringsfridom og utvikling. Spørsmålet er korleis vi best kan legge til rette for korpsguten, kunstnaren, konsertopplevinga, kin...
 3jpcfk 84y 3

Kulturelle fyrtårn - viktige hjørnesteinar i det kulturelle økosystemet

26. januar 2018
I Sogn og Fjordane har vi verdsarvområde, festivalar, institusjonar, kulturbedrifter og andre fagmiljø som fungerer som kulturelle kraftsenter eller fyrtårn. Desse har ringverknader lokalt og regionalt, og fleire har òg betydning i nasjonal og intern...
Dugnad - Fylkesleir 4H Rogaland

Utan frivillige stoppar Norge

Kva ville Sogn og Fjordane og Norge vore utan frivillige?

22. januar 2018
Sjå føre deg eit Norge utan frivillige. Kva ville 17. mai ha vore utan korps, leikar, talar og tog? Korleis skulle ein fått til idrettsarrangement – frå ein enkel handballkamp til NM, EM og VM – om ikkje frivillige var med? Kven skulle samla bygdefol...
gap 8svqrs 2

Huset i bygda – ditt lokale kulturhus

11. januar 2018
Kanskje er du ein av dei som har leika bak teaterscena, klatra i trappane, leikt gøymeleiken og forsøkt å skjule deg bak forhenget eller i bøttekottet, vore på ungdomsdiskotek og sett på (eller dansa med, for dei av oss som var tøffe nok) drøymejenta...
Skjermbilete av Fauske-album på Flickr.com

Fylkesarkivet med verda som arena

07. juli 2017
Den digitale teknologiutviklinga og bruk av sosiale medieplattformar gjer at fylkesarkivet sitt kjeldemateriale når ut til brukarar rundt om i heile verda. Fylkesarkivet vel å legge ut mykje materiale fritt tilgjengeleg på nett, og legg på den måten ...
Scene frå Kinnaspelet.

Kan vi måle kultur?

01. juni 2017
Truleg ikkje. Men vi kan måle kulturinnsats. Vi kan faktisk få fram rimeleg gode data der kommunar og fylke kan samanliknast med kvarandre. 
Fridtjov Urdal fortel om skulekvardagen sin

Fridtjov Urdal fortel frå si eiga skuletid

11. november 2016
Prosjektet "Lev vel", Flora historielag og Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerte Forteljarkafe på Kystmuseet 6. oktober. Fridtjov Urdal haldt eit innlegg om si eiga skuletid som prosjektet "Skulen min" har fått lov til å transkribere og publisere...
Jenny Følling og Jan Geir Solheim

Nyopning av Kongevegen

27. august 2016
Denne helga markerer vi nyopninga av den gamle ferdselsvegen mellom Sogn og Valdres, Kongevegen over Filefjell. Fylkeskommunen har hatt koordineringsansvar for verdiskapingsdelen av prosjektet som har restaurert Kongevegen. Fylkesordførar Jenny Følli...
Sagaløypa_1024x768

Sagaløypa – eit innblikk i fortida

19. juli 2016
Vi har alle høyrt ei og anna historie om stadane som betyr noko for oss. Det som har skjedd før er med å forme staden slik som den er i dag. Kvar stad har sine særtrekk som gjer den litt annleis enn andre stadar. Sagaløypa som opnar 21. juli, tar deg...
Annette ser litt redd ut før første skuledag.

Skulen MIN!

24. juni 2016
No har vi på Fylkesarkivet og kulturavdelinga til Fylkeskommunen arbeidd med skuleprosjektet, Skulen min, i snart eit år. Sjølv meiner eg at eg fann gullbilletten i sjokoladen då eg fekk vere med som prosjektmedarbeidar. Eg har fått reise fylket rund...
Dag Henrik Nygård på talarstolen

Vi treng engasjert ungdom

03. juni 2016
Gjennom engasjement over fleire år, både i ungdomens bystyre i Flora, men mest gjennom ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane, er det det tanken om at innsats i ungdomsmedverknad no gjev demokrati i framtida eg sit att med.
Ved Førde Torg er mange samla for å sjå konsert under førdefestivalen

Næring og kultur: Saman er vi sterke

22. april 2016
Kulturformidling og næring heng godt saman, skriv Jan Heggheim, fylkesdirektør for den nye nærings- og kulturavdelinga.
Mann på bibliotek

Biblioteket som inkluderande møteplass

31. mars 2016
Biblioteket er kanskje det kulturtilbodet som er mest nytta av innvandrarar. Kva er det som dreg innvandrarane til biblioteket, og korleis kan vi vidareutvikle tenestene til desse brukarane? Dette er nokre av spørsmåla som vert tekne opp på Kulturkon...
Scene frå Kinnaspelet.

Kulturfylket Sogn og Fjordane

16. mars 2016
Eg opplever mange kulturarrangement gjennom eit år, både i Sogn og Fjordane og elles i verda. Av og til så reflekterer eg over kva som skal til for å tiltrekke seg eit stort (nok) og trufast publikum. Det er ikkje alltid det er heilt openbert kva som...
Folketog. Markering av  FN-dagen 2015.

It's all about the money? Eller…

09. mars 2016
I visjonen til St. meld. nr 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking står det: «Ein inkluderande kultursektor er ein sektor der alle har like moglegheiter til deltaking og til å utvikle sine skapande ressursar, uavhengig av faktorar som sosioø...
Bilete av tre personar.

"Fjols til fjells" skaper integrering

04. mars 2016
Kven skulle tru at gamle Leif Juster er med på å skape integrering i 2016! Men det skjer. Florø Filmklubb får det til. Gjennom hausten har filmklubben samla nordmenn og innvandrarar til filmkafé der ei rekke norske filmklassikarar har vore ein del av...
Stryn Folkebibliotek_kollasj_1024x768

Meir ressursar til biblioteka

26. februar 2016
Kulturutredninga 2014 peika på at biblioteka er blitt taparane i Kulturløftet.  Dette var ikkje noko nytt for bibliotektilsette landet rundt. I kampen om budsjettkronene har biblioteka komme dårleg ut over fleire år. I Sogn og Fjordane har  filialar ...
Skulevegen, Nybø Skule, Leikanger ca 1980. Foto Åsmund Espe

Skuleminne

19. februar 2016
Om ikkje lenge skal eg på jubileum med ungdomsskuleklassen. Eller reunion som ein gjerne seier. Når eg tenkjer på dei eg gjekk i klasse med ser eg føre meg frisyrane, kvisene, dei alt for store jakkene og dei alt for korte toppane. Eg hugsar utflukte...
Bilete av hender og ein kaffikopp.

Integrering og møteplassar

12. februar 2016
Eit sentralt tema i integreringsdebatten i dag er møtet mellom menneske og mellom kulturar. Kva skjer med den enkelte sin identitet og med samfunnet sin identitet i dette møtet? 
Bilete bakfrå av ei jente i hengekøye som les i ei bok.

Aleine er du veldig aleine

07. februar 2016
«Vi seest i mars, då!» Så køyrde bussen, og eg sto att i støvskya. Aleine. Med den store sekken min, og ingen plan.
Undredal ungdomshus i Undredal, Aurland kommune

Liv og Lys i «Huset i Bygda»

04. februar 2016
Vi sit alle med våre minne frå «huset i bygda»; om lukta av kaffi som kila i naseborene, om matsalen som var dekka med fat med all verdas godbiter, om spenninga då hovudgevinsten skulle trekkast på den årlege basaren, om verdas vakraste juletre som s...
bilar, sykkel og kyr på vegen.

To syklar, eit kamera og mange kunstverk

27. januar 2016
1.oktober 2014 set Jaryd seg på sykkelen. I Calgary, Alberta, i Canada møter føtene hans pedalane i dei første trakka mot målet. Han skal sykle til Argentina. I lomma har han 1800 dollar. I ryggsekken ein lidenskap for kunst og grafitti. Det er hans ...
Bilete av natur i Sogn og Fjordane

Finare framtid du ikkje kan finne enn i fylket mellom fjord og fjell.

20. januar 2016
Sogn og Fjordane vert av somme kalla fråflyttarfylket, medan nokre av oss meiner det er eit framtidsfylke. Det handlar alltid om å sjå på det du fyrst legg merke til etter at du er flytta. Sogn og Fjordane arbeider no med ein framtidsplan for fylket ...
Bilete av to hender og regnbogefargar som illustrasjon på homofili.

Stopp diskrimineringa av homofile!

15. januar 2016
Eg blir vettskremd når eg tenkjer på kor mange fordommar homofile blir møtt med frå somme kristne. Dei får ikkje gifte seg i kyrkja, eller jobbe i kyrkja utan å bli trakassert. Likevel seier kristne at dei aksepterer alle og at religionen deira er to...
Bilete frå øya Careneras i Panama

Ufrivillig dusj i plastparadis

13. januar 2016
Kva solfaktor går vi for i dag? Det er dagens største utfordring. Svaret er som regel 30. Vi er utan konkurranse dei kvitaste, norskaste kroppane på heile øya. 
brudepar

Frå start til slutt

09. januar 2016
Ingen av dei tre brudekjolane eg ynskja å gifte meg i var draumekjolen. Men med rens, kreativitet, inspirasjon og mange timar med søm vart gråstein til gull.
Bilete av adventslys.

Adventstida – kvar vart den av?

07. januar 2016
Advent handlar om å venta på noko, sjå fram til noko, gleda seg til noko. Sjølvsagt burde det handla om familiekos og tid til kvarandre, men slik det har utvikla seg er det pengegaloppen som er i høgsete. Eg skulle gjerne ha sete her og sagt at eg er...
bilde av ordet dad med scrabblebrikker

Kjære pappa, eg hatar deg

29. desember 2015
For alt du er, alt du gjer, og ikkje minst alt du har gjort.
Gruppebilete av Ungdomens Nordiska Råd 2015

Jag vill leva jag vill dö i Norden

21. desember 2015
Soleis er den svenska nasjonalsongen, og kanskje kan vi lære noko frå denne. Kva tenkjer du om eit sterkare nordisk samarbeid? Mange er så opptekne av nasjonen, nasjonalstaten og at dei er norske at det nesten står fram som kunstig eller tillært. Vi ...
Bilete av Anne Malin Aase

Som seg høg og bør

17. desember 2015
Eg burde stått opp tidlegare. Eg burde kanskje ikkje lagt ut det bildet. Eg burde ikkje ha ete den sjokoladen etter frukost. Eg burde tatt meg ein joggetur. Eg burde jobba litt meir no når eg først har fri.
Ingrid Aspeseter Liheim

Sterkt møte med fortida

15. desember 2015
Etter å ha førebudd meg heilt sidan slutten av 8.kl, var det klart for tur.  Eg fekk endeleg reist på Polen-tur, klasseturen som mange norske 10.klassingar har. For min del, var det ein høgst spesiell tur innom Tyskland og Polen arrangert av Aktive F...
Bilete av to fingrar som er teikna på og ser ut som to personar.

Bry deg!

11. desember 2015
Har DU fått eit spørsmål om korleis du har det, og svart at alt er bra medan magen din knyter seg, og du eigentleg vil knekke saman og fortelje at du ikkje har det så bra likevel? Du er ikkje aleine.
slektsfoto

Kommunereforma gjeld for deg òg!

08. desember 2015
Mange ser ut til å ikkje bry seg med kommunereforma i det heile. Kanskje trur dei at denne berre råkar alle andre, men ikkje seg sjølv? Kommunen har mange oppgåver, og alle vil stort sett ha noko å gjere med kommunen, gjennom heile livet. Det er så a...
Anne Malin Aase

Flink pike eller ei

03. desember 2015
«Åhja du har sann FPS du», fikk eg høyre her ein dag og det fikk meg til å tenke. For det første skjønna eg ikkje kva det var før eg fikk heile diagnosen presentert.  Flink. Pike. Syndrom.  Men kva betyr det eigentleg? Er eg sjuk utan å merke det? Tr...
Julenisse, juletre og julesong. Foto: jonathunder (WIkimedia)

Julehysteriet

01. desember 2015
Då foreldra våre var unge feira dei jul i desember. 24 dagar med julegodteri, julepynt, julebrus og gåver. Den gongen fann dei sjeldan spor av jul i butikkane før 1. desember.  Siste dagane i november dekka mange butikkar til utstillingsvindauga med ...
Foto: Jostein Vedvik / Jostein Vedvik photography

Du gjer meg kvalm

26. november 2015
Eg har aldri følt meg så ille som idag. Dine ekle, spydige hatkommentarar gjer meg vondt. Det gjer meg kvalm å sjå at du kan ha så mykje imot andre menneskjer som er akkurat slik som du. 
Dag Henrik Nygård

Kroppsøvingsfaget – eit trugsmål mot folkehelsa?

23. november 2015
Kroppsøvingsfaget er, og har lenge vore, eit obligatorisk fag i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. Faget er særs viktig, særleg for å fremje folkehelsa i samfunnet. Fysisk aktivitet er heilt vesentleg for betre folkehelse, og vi lever i ei tid...
Hadia Tajik snakkar til ungdom

Følg din veg

21. november 2015
Korleis vil livet mitt sjå ut om 10 år? Det er eit veldig godt spørsmål som eg tenkjer mykje på. Eg har draumar og ting eg vil oppnå, men kjem alt det eg ønskjer til å bli ein realitet? Det veit ikkje eg, men det eg veit er at eg har nådd alle måla m...
Framtidsfylket på karrieremesse i Bergen. Foto Arild Finne Nybø

Valet som påverkar resten av livet

17. november 2015
I dag går den gjennomsnittlege elev først 13 år på grunnskule og vidaregåande utdanning, for så å gå vidare på vidare utdanning på omlag 3 år, avhengig av yrkesval. Er det rett å seie at vi overutdannar oss, når vi går på skule frå vi er 6 år til vi ...
Illustrasjon med tekst, stress

Til generasjon ”Alltid i farta”

15. november 2015
Om eg gjev deg ei gåve – ville du tatt den imot? Eg er ganske sikker på at du ville. Kanskje det er det som er problemet med oss menneskjer? Vi tek imot meir enn vi treng
Madlen Lehmann

It’s just a number

10. november 2015
​Er du ein av dei som ønskjer seg timeglasfigur, store puppar og stor rumpe? Helst ingen cellulittar. Aller helst vil ein ha thigh-gap og flat mage. Eg kan sei at eg er ein av dei, men spørsmålet er då, er det sunt?
Bilde av to smilande jenter

Det er våre liv

05. november 2015
Samfunnet fortel meg at eg kan bli akkurat det eg vil. Være den eg vil og gjere det eg vil.
illustrasjon_hender og globe

Er alle like mykje verdt?

03. november 2015
Eg er skuffa. Eg er skuffa over er at mange tenkjer at menneskjer er inndelt i forskjellige rasar, med forskjellige religionar, som om det skal ha noko å sei på kor mykje vi er verdt. Kvifor skal det stoppe folk i å samarbeide. Vi er eit folk, og uan...
Bilde av to unge jenter som ser på ein smarttelefon.

Ver ein venn og hjelp!!

31. oktober 2015
Mobbing er dessverre eit utbredt fenomen blant barn og unge i alle aldrar og i ulike former.  Men kva tiltak kan du og eg komme med for å førebyggje dette tragiske temaet? For det er rett og slett tragisk at dette skjer. Undersøkingar viser at 1 av 2...
Bilde frå valvaka 2015

Vær så snill å sprekk bobla di!

29. oktober 2015
Stortingsval? Kommunesamanslåing? Fjorddeponi? - Det tek dei på stortinget seg av! Lille Aylan som ligg livlaus ved strandkanten da? - For vanskeleg å gjere noko med! Kva med krig, mangel på mat, naturkatastrofar og mangel på rettar? - Rammar i...
Jostein  Vedvik

Ung då og no

24. oktober 2015
Tida har endra seg, vi lever i ei verd vi ikkje skulle tru var mogeleg. Vi kan «snakke med kvarandre» utan å snakke. Vi har ”alt” vi skulle trenge, som for eksempel lykt, kamera, brev, avis, platespelar og mykje anna i ein liten ”dings” vi ikkje klar...
Silje Holm Carlsen

Avhengig?

20. oktober 2015
Er det mogleg for ungdom i dag å føre ein samtale utan å sjekke mobilen kvart tredje minutt? Utan at det oppstår kleine stillheiter og mobilen automatisk glir opp av lomma? 
Madlen Lehmann

Det er ikkje nok på sikt

18. oktober 2015
Kor mykje får du? Eller får du noko i det heile? Kanskje du ikkje får nok? Er det rettferdig?
Massoma Jurmy

Du øydelegg livet mitt, men eg elskar deg sårt

15. oktober 2015
Eg kom over denne videoen om korleis teknologien har tatt over liva våre, og heilt ærlig: eg har ikkje ord. Verkeleg ein tankevekkjar som alle burde sjå.
Silje Holm Carlsen

Det var ein gong nestekjærleik

11. oktober 2015
Det svir i luftrøyret når eg pustar inn. Frostrøyken står ut av munnen min i det eg pustar ut. Hendene er plassert i jakkelommene mine, beskytta frå den bitande kulda. Eg tek opp mobilen. Det er femten minutt sidan bussen skulle ha vore her. Trykkjer...
Portrettbilete

No blir frisøren grøn

07. oktober 2015
Du har kanskje nylig vore til frisøren ein tur for å fikse på håret. Men har du tenkt over kva du utsett både hud, hår og luftvegar for, idet du sett deg ned i stolen og ser deg i spegelen? I dag er det meir vanleg enn uvanleg at produkt i salongen i...
ordsky

Kulturblogg i ny drakt

06. oktober 2015
Kulturbloggen skal vere ein arena for kulturdebatt og for å fremje aktuelle tema innanfor det store og omfattande området "kultur". Vi ønskjer gjestebloggarar velkomne.