sfpaqkbh 8z
sfpaqkbh 8z

Katrine Bach Hansen

Status, utviklingstrekk og utfordringar

Kunnskapsdel

I planprosessen blei det fyrst utarbeida ein kunnskapsdel. Denne blei nytta som eit kunnskapsgrunnlag og lagt til grunn for utarbeiding av mål i plandelen, og handlingsprogrammet sine prioriterte tiltak. 

Heile dokumentet vil bli gjort tilegjengeleg etter vedtak i fylkestinget, der ev. endringar er innarbeida. 

​I kapittel 1 er dei sentrale omgrepe som vert brukt i Regional plan for klimaomstilling presisert. I tillegg følger ein kort omtale av dei klimautfordringane fylket står ovanfor.

I kapittel 2 er rammene for planarbeidet presentert, under internasjonale, nasjonale og regionale føringar.

​I kapittel 3 er status, utviklingstrekk og utfordringar innan kvart plantema omtalt. 

Regional plan for klimaomstilling 2018-2021 - Kunnskapsdel

 

Del dette:

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette