n 3qvdhmh 8c
n 3qvdhmh 8c

Foto: Måløy vidaregåande skule

Lærling

Å vere lærling vil seie å få opplæring i eit fag som leier fram til eit bestemt yrke. Du er ein framtidig fagarbeidar under utdanning.

Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. Som lærling er du tett på arbeidslivet og du får lære av erfarne arbeidskolleger. Hovudmodellen for ei yrkesfagleg utdanning er to år i skule og to år i bedrift som lærling.

Du som lærling skal vere aktiv og engasjere deg i opplæringa. Det følgjer både rettar og plikter med eit læreforhold.

Les meir om rettar og plikter på vilbli.no.

Søknad og søknadsfrist

Du må søkje i Vigo før 1. mars.

Ein læreplass blir ikkje tildelt slik som ein skuleplass, og du har ingen garanti for at du får ein læreplass gjennom å søke i vigo. Det er difor viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknadar og tek kontakt med mulege lærebedrifter på eiga hand.

Lærlingar er tilsette i ei bedrift, og det er bedrifta som bestemmer om dei ynskjer å tilsette ein lærling. Godkjende lærebedrifter vert tilsend lister med kvalifiserte søkarar.

Lærekontrakt

Når du har avtala med ei bedrift om å verte lærling skal det skrivast under på ein lærekontrakt. Dette er eit juridisk bindande dokument. Kontrakten skal signerast av deg som lærling og den faglege og ansvarlege leiaren din. Stundom er fagleg leiar og ansvarleg leiar same person. Kontrakten skal fyllast ut i tre eksemplar. Samtlege eksemplar skal sendast til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kontrakten vert så godkjend av fylkeskommunen.

Arbeidsavtale

Som lærling er du arbeidstakar. Det må difor lagast og signerast arbeidsavtale med bedrifta. Arbeidsavtale regulerer arbeidstid og løn. Ein kopi av arbeidsavtalen skal leggast ved lærekontrakten før godkjenning.

Søknad om unntak ved yrkesfaglege utdanningsprogram

Elevar og lærlingar som ikkje har bestått i inntil to fellesfag, kan likevel få vitnemål og fag- eller sveinebrev. Sjå retningslinjene i søknadsskjemaet for når ein kan søkje om eit slikt vedtak.

Søknadsskjema finn du her.

Oppfølgjing av lærlingar

Det er opplæringskontora og Sogn og Fjordane fylkeskommune som følgjer opp lærlingar i bedrift. Desse ser til at opplæringa som vert gjeven er i høve til læreplanane.

Del dette:

Kontakt

Nils Friis Fardal
rådgjevar
nils.friis.fardal@sfj.no
415 30 939

Torunn Risøy
førstekonsulent
torunn.risoy@sfj.no
476 41 639

Elisabeth Ask
førstekonsulent
elisabeth.ask@sfj.no
415 30 991

Dagfinn Henjum Sværen
rådgjevar
dagfinn.henjum.sveren@sfj.no
976 37 863

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00