Logo og grafisk profil

Fylkeslogoen og elementa i profilhandboka er fylkeskommunen sin eigedom. Samarbeidspartnarar kan nytte desse etter avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Fullstendig profilhandbok, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Profilhandbok for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

Logo

Om rett bruk av fylkeslogoen.

  1. Fylkeslogoen
  2. Fylkeslogoen for vidaregåande skular og institusjonar
  3. Fylkeslogoen for tannhelse
  4. Fargar
  5. PowerPoint-malar
  6. Sogn og Fjordane-tepppe til trykk
  7. Sogn og Fjordane-teppe til internett/skjerm
  8. Bølgja
  9. Småbølgja
  10. Småbølgja for avdelingar og andre formål

Om fylkeslogoen

Våpenmerket til Sogn og Fjordane fylkeskommune speglar noko av det mest særmerkte med fylket: fjordar, fjell og brear. Dei tre blå spissane på sølv grunn symboliserer fjordane i Nordfjord og Sunnfjord og Sognefjorden. Bak symbolbruken ligg mellom anna fakta om 56 fjelltoppar over 2000 m.o.h. i fylket, den lengste og djupaste fjorden på det europeiske fastland, djupaste innsjøen i Noreg, Nord Europas største fastlandsisbre og Noregs vestlegaste punkt. Fylkesvåpenet er utforma etter heraldiske prinsipp og godkjent i statsråd 23. september 1983.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har einerett til våpenet i alle former. Bruken er underlagt spesielle retningsliner, og skal i utgangspunktet berre nyttast i fylkeskommunal samanheng og utøving. For spørsmål om bruk av fylkesvåpenet og fylkeslogoen, kontakt informasjonstenesta i fylkeskommunen.

Fylkesvåpenet og teksten Sogn og Fjordane fylkeskommune utgjer logoen til fylkeskommunen. Teksten Sogn og Fjordane fylkeskommune skal alltid stå i store bokstavar med skrifttypen Friz Quadrata. Fylkeslogoen finst i sidestilt og midtstilt format, og for lys og mørk bakgrunn. Sjå i Profilhandboka korleis du skal nytte fylkesvåpenet korrekt.

Last ned alle fylkesvåpen-filene, inklusiv EPS-format, her

Midstilt farge.jpg

Midtstilt i fargar
JPEG, EPS

Negativ
EPS

Midstilt svart-kvit.jpg

Midtstilt i svart/kvit
JPEG, EPS

Negativ
EPS, EPS (greyscale)

Sidestilt farge.jpg

Sidestilte i fargar
JPEG, EPS

Negativ
EPS

Sidestilt svart-kvit.jpg

Sidestilt i svart/kvit
JPEG, EPS

Negativ
EPS, EPS (greyscale)

 

Fylkeslogoen for vidaregåande skular og institusjonar

I profilen finn du fylkeslogoen for institusjonane våre og dei vidaregåande skulane i fylket. Desse er tilgjengelege i fire variantar i fargar, og fire i svart/kvit: • Sidestilt • Sidestilt negativ • Midtstilt • Midtstilt, negativ. I EPS, JPEG og PNG filformat. I lenkene under finn du ZIP-filer med alle variantane samla.

Profilhandbok for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

Profilbilete (Facebook og Instagram) vidaregåande skulane
 

Fylkeslogoen for tannhelse

I profilen finn du fylkeslogoen for Den offentlege tannhelsa og tannklinikkane i fylket. Desse er tilgjengelege i fire variantar i fargar, og fire i svart/kvit: • Sidestilt • Sidestilt negativ • Midtstilt • Midtstilt, negativ. I EPS, JPEG og PNG filformat. I lenkene under finn du ZIP-filer med alle variantane samla.

Fargar

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ein eigen fargepalett. Det er eigne fargar for trykksaker, og eigne fargar for bruk på internett/skjerm, som tek omsyn til lysstyrke. Ved å nytte dei ulike fargane skapar ein variasjon, og kan til dømes lettare skilje trykksaker frå kvarandre. Du finn meir informasjon og rettleiing for justering av fargestyrken i profilhandboka.

PowerPoint-malar

Skal du halde ein presentasjon kan du nytte ein av desse PowerPoint-malane til fylkeskommunen. Last ned malen til di eiga maskin og opne den i PowerPoint for å nytte den.

Foto som syner framsida av power point-malen til fylkeskommunen. Det er lys bakgrunn, fylkeslogoen står øvst på sida, så er det eit bilete frå Fjærlandsfjorden, og under biletet står det Velkommen til fylket.

Lys PowerPoint-mal

Last ned versjon utan framsidebilde

Foto som syner framsida av power point-malen til fylkeskommunen. Det er mørk blå bakgrunn, fylkeslogoen står øvst på sida, så er det eit bilete frå Fjærlandsfjorden, og under biletet står det Velkommen til fylket.

Mørk PowerPoint-mal

Last ned versjon utan framsidebilde

 

Sogn og Fjordane-teppe – til trykk

Illustrasjon av det såkalla bakteppet i den grafiske profilen til fylkeskommunen. Det er eit blått rektangel med mønster som også går i blåtonar. Det illustrerte bakteppet speglar mangfaldet i fylket vårt og dei områda der fylkeskommunen er ein medspelar. Teppet egnar seg godt som bakgrunn og til dekking av større flater. Det kan nyttast i alle fargane i fargepaletten vår. Dei grafiske elementa i teppet kan trekkast ut og nyttast som enkeltståande element for å forsterke bodskapen vi vil sende. Du finn rettleiing for justering av fargestyrken i profilhandbok

Blågrøn Pantone 3272 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)

Lys grøn Pantone 362 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)

Lys blå Pantone 313 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Gul Pantone 123 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Blålilla Pantone 273 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Lys oransje Pantone 152 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Raudlilla Pantone 259 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Mørk oransje Pantone 180 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Mørk blå Pantone 2955 C:
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Raud pantone 187 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Mørk grøn Pantone 349 C
EPS
JPG blank (CMYK)
JPG matt (CMYK)
Svart
EPS
JPG (CMYK)

 

Sogn og Fjordane-teppe til internett/skjerm

Det er fire mørke og fire lyse teppefargar til bruk i digitale medium og på skjerm. Du finn rettleiing for justering av fargestyrken i profilhandboka.

Mørkblå skjerm Pantone 2955 C
EPS

JPG (RGB)

Grå skjerm Pantone 7543 C
EPS

JPG (RGB)

Mellomblå skjerm Pantone 313 C
EPS

JPG (RGB)

Lysblå skjerm Pantone 551 C
EPS

JPG (RGB)

Blågrøn skjerm Pantone 3272 C
EPS

JPG (RGB)

Lysblå skjerm Pantone 3255 C
EPS

JPG (RGB)

Grøn skjerm Pantone 362 C
EPS

JPG (RGB)

Lysgrøn skjerm Pantone 367 C
EPS

JPG (RGB)

Bølgja

Bølgjeelementet profilerer grunnleggjande kjenneteikn ved Sogn og Fjordane på ein fleirtydig og visuell måte. Bølgja symboliserer vasskrafta i fjord, hav og vatn, men også fjell, høgder og øyer som reiser seg opp av havet, alt saman karakteristiske grunntrekk for fylket vårt. Bølgja illustrerer grunntrekka på ein abstrakt og stilisert måte med fjordsystem og storhav til venstre og fjell og brear til høgre. Deira nære tilknyting til kvarandre er det berande elementet.

Bølgjene er samla i ZIP-filer som inneheld filformata EPS, JPEG, PDF og PNG.

 

 nb-123c_th.jpg
Gul Pantone 123 C
 nb-152c_th.jpg
Lys oransje Pantone 152 C
nb-187c_th.jpg 
Raud Pantone 187 C
 nb-259c_th.jpg
Raudlilla Pantone 259 C
 nb-313c_th.jpg
Mellomblå Pantone 313 C
 nb-349c_th.jpg
Mørk grøn Pantone 349 C
 nb-2955c_th.jpg
Mørkblå Pantone 2955 C
 nb-3272c_th.jpg
Blågrøn Pantone 3272 C
nb-180c_th.jpg 
Oransje Pantone 180 C
nb-273c_th.jpg
Blålilla Pantone 273 C
nb-362c_th.jpg
Grøn Pantone 362 C
nb-svart_th.jpg
Svart

 

Småbølgja

Småbølgjeelementa tek opp symbolikken i Bølgja. Tilleggselement som folk, plattform, buss, båt, tann med fleire knyter verksemda til fylkeskommunen til det altomfemnande bølgjeelementet, og menneska som bur i fylket til naturen. På den måten gjev vi eit samnemnande fylkesuttrykk saman med aktivitetar og aktivitetsområde, både ei overordna og ei individuell profilering i same uttrykk. Sjå i Profilhandboka korleis du skal nytte bølgja korrekt.

 

 bølgja-01.jpg Bølgje 1
JPG, EPS
 bølgja-02.jpg Bølgje 2
JPG, EPS
 bølgja-03.jpg Bølgje 3
JPG, EPS
 bølgja-04.jpg Bølgje 4
JPG, EPS
 bølgja-05.jpg Bølgje 5
JPG, EPS
bølgja-06.jpg  Bølgje 6
JPG, EPS
 bølgja-07.jpg Bølgje 7
JPG, EPS
 bølgja-08.jpg Bølgje 8
JPG, EPS
 bølgja-09.jpg Bølgje 9
JPG, EPS
 bølgja-10.jpg Bølgje 10
JPG, EPS
     

 

 

Småbølgjer for avdelingar og andre formål

Småbølgja er her tilført element som knyter den til spesifikke verkeområde og avdelingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 

bølgja-adm.jpg Administrasjon
JPG, EPS
bølgja-ikt.jpg IKT
JPG, EPS
bølgja-kultur.jpg Kultur
JPG, EPS
bølgja-næring1.jpg Næring 1
JPG, EPS
bølgja-opplæring.jpg Opplæring
JPG, EPS
bølgja-plan.jpg Plan og samfunn
JPG, EPS
bølgja-tannhelse.jpg Tannhelse
JPG, EPS
bølgja-tannhelse.jpg Samferdsle
JPG, EPS
bølgja-næring2.jpg Næring 2
JPG, EPS
   

 

 

 

Del dette:

Kontakt

Ingvild Ramstad
informasjonssjef
ingvild.ramstad@sfj.no
975 14 466

Siw Heidi Bäckström
konsulent
siw.heidi.backstrom@sfj.no
57 63 81 47

Relaterte lenker