Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.
Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

Foto: Harald Grotle

Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond (MAREKO)

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå  MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 1. september 2019. 

UTLYSING VÅREN 2019 MAREKO

Utlysing av fondsmidlar i MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond)

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå  MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 1. september 2019. Storleiken på fondet vil variere frå år til år, men minimum årleg inntekt for fondet er kr. 2 mill. Av dette skal minimum 30 % nyttast til nytt opplæringsfartøy ved Måløy vidaregåande skule.

Fondet er etablert på grunnlag av leigeinntekter frå  undervisningskonsesjonen til Måløy vidaregåande skule.

Målsetjing med fondet

Det overordna føremålet med fondet er å bidra til rekrutteringa til akvakulturnæringa. Dette skal skje gjennom å auke attraktivitet for vidaregåande opplæring i akvakultur og anna vidaregåande opplæring som støttar denne næringa sitt behov for fagkompetanse.

Midlane frå fondet skal nyttast til marine rekrutterings- og utviklingstiltak, hovudsakleg innan akvakultursektoren. Vilkåra for fondet finn du her.

Tiltak og prosjekt som får støtte frå fondet skal ha ei klar forankring i dagens Sogn og Fjordane. Dei skal også vere i tråd med hovudmåla i regional plan for verdiskaping i Sogn og Fjordane (Verdiskapingsplanen).

Kven kan søkje:

I utgangspunktet kan alle med gode tiltak som kan stø opp under måla i årsplanen under program 1 «Kompetanse og rekruttering i sjømatnæringane» søkje.

Årsplanen for 2019 – Sjømatnæringane  finn du her.

Det er eit krav at den som søkjer skal ha org.nr.

Kva kan fondet finansiera?

Tiltak som er i tråd med måla innan Rekruttering og kompetanseheving som ligg i Årsplanen for 2019-Sjømatnæringane (sjå lenke over).

Tiltaket bør vere langsiktig, dvs. ha ein tidshorisont på meir enn eitt år.

Vi ser det som ynskjeleg å knytte næringsliv, FoU-institusjonar og skule tettare saman i opplæringa og ynskjer også søknadar som bidreg til dette.

Om søknaden

  • Søknaden må ha ei forankring i måla i Verdiskapingsplanen gjennom årsplanen for 2019-Sjømatnæringane
  • Søknad skal ha klare, konkrete mål og gjennomføring må vere tydeleg forklart
  • Det må ligge føre budsjettoverslag og finansieringsplan for tiltaket
  • Hovudregel er ein eigendel på 50 %, men dette kan avvikast. Eigeninnsats kan reknast som eigendel. Timesats eigeninnsats er kr. 600/time.
  • Tiltaket må vere i tråd med læreplanane for opplæringstilbodet, men gjerne tilføre nye element

Send søknad til:

Du må levere søknaden gjennom www.regionalforvaltning.no. Søk opp Sogn og Fjordane i menyen til høgre og i lista som kjem opp finn du MAREKO. Skriv inn søknaden din der. Legg gjerne med vedlegg, då malen kan stå fram som ei minimumsløysing.

 

Frist: 1. september 2019.

 

 

Del dette:

Kontakt

Lena Søderholm
fagkoordinator
​lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Relaterte lenker