Organisasjon

I tillegg til det politiske nivået, har fylkeskommunen ein administrasjon leia av fylkesrådmannen. 

orgkart16.jpg

Fylkesrådmannen

Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune er Tore Eriksen.

Fylkesrådmannen har det overordna ansvaret for å greie ut og førebu saker til folkevalde organ, sette i verk politiske vedtak og gjennomføre den daglege drifta av fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen må ikkje forvekslast med fylkesmannen, som er staten sin representant i fylka.

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen sine hovudoppgåver er å være sekretariat for den folkevalde leiinga, samt å  ta hand om regionale utviklingsoppgåver og forvaltningsoppgåver. Fylkesadministrasjonen vert leia av fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen har rundt 1400 tilsette, som utgjer om lag 1100 årsverk. 

Trykk på organisasjonskartet for meir informasjon om dei forskjellige avdelingane og einingane.

Sjå liste over alle tilsette.

Del dette:

Kontakt

Tore Eriksen
Fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Paal Fosdal
Ass. fylkesrådmann
paal.fosdal@sfj.no
906 39 859

Relaterte lenker