Vardar for folkehelse
Vardar for folkehelse

Partnarskap for folkehelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune samarbeider med kommunar, frivillige organisasjonar og regionale.

Folkehelselova vart iverksett den 1. januar 2012. Den plasserer ansvaret for arbeidet hjå rådmannen og politikarane som eit sektorovergripande område. Lova kviler på fem bærebjelkar:

  • helse i alle politikkområde
  • utjamning av sosiale helseskilnader
  • føre-var prinsippet
  • bærekraft
  • samarbeid

Om fylkeskommunen sitt ansvar heiter det i § 20 at fylkeskommunen skal understøtte kommunane sitt arbeid gjennom helseovervaking og oppfølging, og skal vere pådrivar for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnarskap.

Del dette:

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette