Foto som syner ei sandstrond i motlys. Sola er på veg ned, men har framleis eit stykke att før ho treff havet.
Foto som syner ei sandstrond i motlys. Sola er på veg ned, men har framleis eit stykke att før ho treff havet.

Foto: Sigrun Espe/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Planar under arbeid

Her finn du informasjon om kva regionale planar fylkeskommunen jobbar med no, og når desse skal vedtakast.

Regional planstrategi for Vestland fylkeskommune

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane har gitt fellesnemnda for Vestland fylkeskommune fullmakt til å starte opp førebuande arbeid med regional planstrategi for den nye fylkeskommunen. 

Meir informasjon om Regional planstrategi for Vestland fylkeskommune finn du her.

 

Regional planførsegn om lokalisering av handel og kjøpesenter (handelsføresegna)

Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter er eit middel for å oppnå god regional utvikling som balanserar omsynet til næringslivet, stadutvikling, arealforvaltning og klima- og miljø. Ei tydelig føresegn gagnar både den regionale utviklinga, kommunane og næringslivet. Fylkesutvalet varsla i møtet 26. september 2018 om oppstart av revisjonsarbeidet. Samstundes la dei utkastet til planprogrammet ut til offentleg ettersyn og høyring fram til 9. november.

Fylkesutvalet handsama planprogrammet for revisjon av planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter (handelsføresegna) i sitt møte 3. desember 2018. Det kom inn fråsegn frå 9 ulike partar. Planprogrammet vart vedtatt i samsvar med tilrådinga frå fylkesrådmannen.

Våren 2019 starta arbeidet med kunnskapsgrunnlaget inkludert ei oppdatert handelsanalyse, og det vart lagt opp til medverknad frå kommunane, innbyggarane, handelsstanden og regional stat. Fylkesutvalet sende planføresegna på offentleg høyring 9. mai 2019, med frist for innspel 31. juli.

Del dette:

Kontakt

Synnøve Stalheim
Plansjef 
Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette