Regional plan for folkehelse 2015–2025

Regional plan for folkehelse 2015–2025 er vedteken av fylkestinget den 16. juni 2015.

Planen skal gje retning for aktørane som ynskjer å bidra til ei betre helse og betre trivsel for folk i Sogn og Fjordane.

Føremål med planen er å bidra til å nå føremåla i Lov om folkehelse, der dette er formulert slik i paragraf 1: "Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid".

 

Visjon:

«Saman for god helse og trivsel»

Hovudmål:

1. Fremje trivsel, deltaking og meistring som, saman med gode levekår, gjev god helse og livskvalitet for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.

2. Få folkehelse inn i alle politikkområde for å skape helsefremmande lokalsamfunn, jamne ut sosiale helseskilnadar, sikre berekraft, føre-var tenking og medverknad («helse i alt vi gjer»).

3. Utvikle gode system og rutinar for å førebygge sjukdom, skade eller liding.

4. Utvikle gode system for utvikling og bruk av kunnskap om helse og førebyggande faktorar i samfunnet.

 

Revidering av Regional plan for folkehelse

I Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2016–2020 var det vedteken revidering/rullering av Regional plan for folkehelse i 2019-2020. Grunna fylkessamanslåinga er det trong for å revidere framdrifta av planarbeid i gjeldande planstrategi. Det har i mindre grad noko føre seg å starte opp eigne planarbeid no. Eventuell oppstart av Regional plan for folkehelse vert utsett til nytt fylkesting er konstituert.

Sjå sak 29/18 i Fylkestinget for meir informasjon

Del dette:

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette