Heim/Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar

Reglar og rutinar

Slik vil vi ha det

Elevar og tilsette har krav på eit best muleg arbeidsmiljø. Kvar einskild og skulen samla pliktar å bidra aktivt til dette gjennom profesjonell, høfleg framferd.

I undervisningsrommet:
Hald det ryddig og ordentleg på arbeidsplassen din. Pass særleg på:

 • At pulten din er på plass etter timen
 • At søppel/rusk vert kasta i riktig bossbøtte - HUSK SORTERING!
 • At brukt utstyr vert sett på plass og er gjort reint
 • Ikkje skriv på pultar eller veggar.
 • Det skal ikkje etast i undervisningstimane.
 • Ikkje forstyrr undervisninga med snakk eller uro som distraherar lærar eller medelevar.
 • Mobiltelefonar skal vere slått av og lagt bort.
 • Hald orden på oppslagstavlene i klasseromma. Ikkje heng opp bilete og tekst som kan verke støytande.
 • Elevar som er inne i klasserommet i pausane, har ansvar for at rommet er rydda før ny time blir starta opp.

Lærar har særleg ansvar for:

 •  At tavla er rein når timen er slutt
 •  At kateteret er ryddig
 •  At vindauga er lukka
 •  At døra er låst

I verkstaden/spesialromma:

 • Set deg inn i reglane som gjeld for dei ulike verkstadane og spesialromma.
 • Alle brukarar pliktar å setje seg inn i og rette seg etter reglane som gjeld for dei ulike verkstadane og spesialromma.

I skuleanlegget elles:

 • Personalrommet og lærarane sine arbeidsrom er dei tilsette sitt område. Skal ein ha tak i lærar, bankar ein på og spør etter vedkomande.
 •  All røyking og snusing er forbudt
 •  Skal kantina bli ein triveleg stad for måltid og opphald, må alle rydde etter seg. Fat, koppar og bestikk skal ikkje fjernast frå kantina.
 •  Uteområdet skal vere prega av orden.
 • Søppel og snusposar skal kastast i bossbøttene. HUSK Å SORTERE BOSSET!!