Regional transportplan 2014 - 2023

Regional transportplan (RTP) vart vedtatt for perioden 2014-23 i desember, 2013. Transportplanen består av ein analyse- og utfordringsdel og eit handlingsprogram med investeringsprogram for 2014-17.

Planen omhandlar heile transportsystemet i fylket, inkludert transportformer der ansvar og verkemiddel ligg til andre forvaltningsnivå enn det fylkeskommunale. RTP skal vere ein langsiktig strategiplan for transportsektoren i Sogn og Fjordane.

Utgreiingar frå Statens vegvesen viser at forfallet på fylkesvegnettet er dramatisk og kostnadsberekna til 4 mrd. kr. Om lag 2,6 mrd. kr av dette er knytt til tunnel. Forfallet påverkar framkome og tryggleiken for trafikantar og gir høge transportkostnader for næringslivet.

Handlingsprogrammet er ein del av regional transportplan og gir ei oversikt over tiltak med utgangspunkt i mål, strategiar og retningsliner frå RTP. Handlingsprogrammet vert rullert kvart fjerde år og dannar eit utgangspunkt for prioriteringar i budsjett og økonomiplan.

Handlingsprogrammet har hovudfokus på tiltak dei fire første åra. Årlege budsjettrammer til samferdsle vil avgjere graden av oppfylging av handlingsprogrammet.

I samband med utarbeidinga av Regional transportplan 2014 - 23 vart følgjande utgreiingar lagt til grunn:

Revisjon av Regional transportplan vil starte opp i 2016 og vere ferdig i løpet 2017.

Planen skal reviderast kvart fjerde år.

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no