Søknad om akvakulturkonsesjonar

Dei ulike artane innan akvakultur krev ulik handsaming av forvaltinga. Her finn du informasjon om korleis du går fram for å søke konsesjon for dei ulike artane. Du finn søknadsskjema og generell informasjon under "Eksterne lenker" til høgre.

Laks, aure og regnbogeaure

Konsesjonar til laks, regnbogeaure og aure blir tildelt frå Nærings- og fiskeridepartementet, men utløyser behov for melding eller lokalitetsklarering av fylkeskommunen. For særløyve, slik som visningskonsesjon, undervisningskonsesjon og FoU-konsesjon må du søke til Fiskeridirektoratet, men lokalitetsklarering vil i etterkant klarerast av fylkeskommunen.

Landbasert oppdrett av laks, aure og regnbogeaure

Frå 1. juni 2016 vart laksetildelingsforskrifta, akvakulturdriftsforskrifta og forskrift om løyve til akvakultur av andre arter enn laks, aure og regnbogeaure endra. No opnar regelverket for ei laupande tildeling av løyver til landbasert akvakultur med laks, aure og regnbogeaure. Søknader om landbasert akvakultur skal sendast til fylkeskommunen, og du treng ikkje betala vederlag for løyvet.

Tare

For å drive med produksjon og dyrking av vannlevende planter som til dømes tare, makroalger og tunikatar, krevst det eige løyve. Slike søknadar, med nødvendige vedlegg, skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre marine artar

Akvakultur av andre marine artar er regulert i eiga forskrift og omfattar andre fiskeartar enn laks, aure og regnbogeaure samt akvakultur av blautdyr, krepsdyr og pigghuder. Løyve til denne type akvakultur vert gitt av fylkeskommunen.

Del dette:

Kontakt

Frode Hovland
Seniorrådgjevar
frode.hovland@sfj.no
959 92 695

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00