Trafikktryggingsmidlar

Kommunar, skular, lag, organisasjonar, foreiningar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar trafikktryggleiken.

Døme på tiltak som kan få støtte:

  • trafikktrygging i helse, miljø og tryggingsarbeidet (HMT) i bedrifter
  • haldningsskapande arbeid
  • opplæring
  • informasjon og mindre fysiske prosjekt særskilt retta mot mjuke trafikkantar.

Dokument

Instruks for forvalting av trafikktryggingsmidlane

Søknad

  • Søknaden skal innehalde namn på søkjar og kontaktperson, omtale av tiltaket og tidsplan for gjennomføring, spesifisert kostnadsoverslag og søknadssum. 
  • Tiltak som får tilskot må vere gjennomført innan 30. november tildelingsåret.

Søknad skal sendast til:

FTU Sogn og Fjordane
Statens vegvesen, Region vest
Askedalen 4, 6863 Leikanger

Viktige datoar

Som hovudregel vil tilskotsordninga bli annonsert i løpet av oktober året før tildeling av midlane. Søknadsfrist vil vere seinast desember. 

Del dette:

Kontakt

FTU-sekretariatet
Statens vegvesen, vegavdeling
Sogn og Fjordane
901 35 868

Relaterte lenker